هستم اما از بودن گریزانم
 
اعترافــــــــ مـــﮯڪنمــــ

                                                بـــﮧ خیانتــــــــ

                                   בر نبوבتــــــ با خیالتـــــــــ بُوבمــــ

                         

.

به لحظه های نبودنت هرگز عادت نخواهم کرد

اگر باور نداری می توانی از چشمانم بپرسی

آنها دروغ نمی گویند

.
بیدارم

تمامی شب را تا سحر

تا نکند یادت از یادم برود

.

20d5d6d86564853d7c502090b0b8d1a6.gifهـــی لعنتــــــی.... 
اون طوریــم كه تـــو فكــر میكنـــی نیســـت...
 شایــد عاشقـــت بودم یه روزی.... 
ولــی ببیــن بــی تـــو، هــم زنــده ام... 
هــم زنــدگی میكنـــم... 
فقط گاهــی در ایــن میــان....... 
یــادتــــــــ......... 
زهـــر میكنــد به كامــم زندگــی را ...
 همیـــــــــن.
.
.
 
.
.
 من فــرامــوش نكـــرده ام...20d5d6d86564853d7c502090b0b8d1a6.gif

.
10500000کـَـمے دُروغ بــِگو پینُوکیو ....

دُروغ هاے تـُـو قابل تحمل تـَر بود !

بـخاطـِر کودَکے بود ُ شـیطـَـنـَت

بـخاطـِر ایـלּ بود کـِﮧ دُنیاے آدَمـ ـا رو تـَجرُبــِﮧ نـَکرده بودے

کـِﮧ ببینے یــک دُروغ چــِﮧ ها نمیکــُنـَد !!

ایـלּ جا آدَمها دُروغـِشاלּ بـﮧبهای یک زندگے تـَمام میشـَوَد

بــِﮧ بـَـهاے یک دل شـِکـَستـَלּ .... !

اینجا دُروغ ها باعـِث مـَرگ ِ عـِـشق ُ اِعتـِماد میشوَد !!

اینجا آدَم ها دُروغ هاے شـ ـاخ دار مے گویـَـند

بــَعد دَماغ خـُود را جـَراحے پــِلاستیک مے کـُنـَند10500000

.


کـ ـآشـ مـــــے شـ ـد ...


یکــ لحظـ ـهـ جآیمــآنـ رآبآ همـ عوضـ کنیمـ ...


شآیـد تُــ میفهمیدے چهـقـدر بے انصآفے .


و منـ مـــــے فهمیـ ـدمـ چـ ـرآ

آپلود , آپلود عكس , آپلود سنتر , آپلود فايل , آپلود دائمي,آپلود موزیکDSC01241.jpg
.

http://deldadeha.ir/wp-content/uploads/khaste.jpg

گاهـــــــــــــی آنچنان مزخرف می شــــــوم
 
که برای دیگـــــــــران قابل درک نیستـــم...
 
حتی عزیــــــــــزترین کســــانـــــم را از خــــــــــــودم می رانم
 
اما در آن لحظه در دلــــــــــم آرزو دارم بگـــــــــویند:
 
" می دانم دســــــت خودت نیست، درکــــــــت می کنم "
.


خیـلی دیر فهمیدم که آدما نه دروغ میگن

نه زیرحرفشون میزنن

اگر چیزی میگن صرفا احساسشون تو اون لحظست

نباید روش حساب کرد...!!!

.


یک عمـــــر با اشک زیســتم ...

کاش امسال به جبران آنهمه اشـــــک های شـــور 

خاطرات شیرین برایم هــدیه بدهی
خــــدای من!

چهارشنبه سی ام مرداد ۱۳۹۲ 15:57 |- خاک برسرترین -|

چقددلم براگریه های هرشبم تنگ شده...%E2%98%86%E3%83%9F%E3%83%8B%E9%A1%94%E6%

دیگه این شباگریه ای ندارم ولی دیگه خوابم ندارم...

فک نکنم کسی مثه من وجودداشته باشه از شدت خستگی وخواب آلودگی میرم تو رخت خواب ولی خوابم نمیبره

منتظره کسی نیستم ولی مدام گوشیمو چک میکنم

بااینکه این روزا تنها زنگ خورم مامانمه که چرا دیرکردی؟چرانمیای؟بیام دنبالت؟خودت بیا...%E2%98%86%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%83%97%E3%

همینو بس       هیچ کس...!

نمیگم تنهای بم فشارنیوورده    چرا...%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AB_m.G

مخصوصن من که شبا بدون اس ام اس خوابم نمیبرد     آخی بعضی شباتا6صب

این روزا همه کارم شده حسرت    که چطور 3.2نفروباهم ازدست دادم...%E3%83%A2%E3%83%8E%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%


یکشنبه بیست و هفتم مرداد ۱۳۹۲ 18:58 |- خاک برسرترین -|


از یه جایی به بعد
مرض چک کردن موبایلت خوب میشه

حتی یـه وقتایی یـادت مـیـره گوشی داری

دیگه دلشوره نداری کـه گوشیتو جـا بذاری

یا sms ی بی جواب بمونه

از یه جایی به بعد دیگه دوس نداری هیچکس رو به خلوت خـودت راه بدی

حـتـی اگـه تـنـهـایـی کلافه ت کـرده باشه

از یه جایی به بعد وقـــتـــی کـــســـی بـــهـــت مـــیـــگـــه دوســِـت دارم

لبخند میزنی و ازش فـ ـا صـ ـلـ ـه میگیری

از یه جایی به بعد هــر روز دلــت بــرای یــه آغـــوش امــن تــنــگ مـیـشـه

امـّا دیـگـه به هیچ آغـوشـی فـکـر نمیکنی

از یه جایی به بعد حرفی واسه گفتن نداری

سـاکـت بـودن رو بـه خـیـلـی از حـرفـا ترجیح میدی و میری تـوو لاک خودت

از یه جایی به بعد از ایــنــکــه دوســِت داشــتــه بــاشــن مــیــتـــرســی

جـای دوســت داشــتــه شـدن هـا، تـوی تـن و فـکـر و قـلـبـت مــیــســوزه

از یه جایی به بعد فقط یه حس داری: حس بی تفاوتی

نه از دوست داشتن ها خوشحال میشی

و نـه از دوسـت نـداشـتـن هـا نـاراحـت...

از یه جایی به بعد توی هیجان انگیز ترین لحظه ها هم

فقط نگاه می کنی . . .

سه شنبه بیست و دوم مرداد ۱۳۹۲ 17:54 |- خاک برسرترین -|

سوختنم رادیدی وخندیدی...

خنده ات رادیدم وسوختم ,...

خندهایم راخواهی دید...

دیدارمابه وقت سوختنت...


ممنون معصومه جون:


خواستمـ ٬ نشد !

نخواستم شد . . .

مانده ام با کدام ساز ِ روزگار برقصم که حالم را کوک کند . . .

کمي عوض شدم؛

ديريست از خداحافظي ها غمگين نميشوم؛

به کسي تکيه نميکنم

از کسي انتظار محبت ندارم؛

خودم بوسه ميزنم بر دستانم ؛

سر به زانو هايم ميگذارم و سنگ صبور خودم ميشوم...

چقدر بزرگ شدم يک شبه...!...گریه ام میگیرد...

وقتی میبینم...

کسی که دنیای من بود...

منت دیگری را بکشد....

ایستاده...

و...

لبخند زنان....

پایش را...

روی گلویم فشار میدهد...

تنهایی...!
دوشنبه بیست و یکم مرداد ۱۳۹۲ 12:39 |- خاک برسرترین -|

פֿـدآیــآ مَـرـآ ڪه آفَـریـב ﮯ گـآرآنـتـﮯ هَـم בآشــتَــم؟

בلَـم בیـگَــر ڪـآر نِـمـیـڪـنَــב........


ﻗﺎﻧﻌﻢ … !
ﺍﻭ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻦ ﻧﺒﻮﺩ …!
ﻣﺎﻝ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻮﺩ …!
ﻗﺮﺑوﻥ ﺩل خودم ﻛﻪ ﻣﺎﻝ ﻣﺮﺩﻡ ﺧﻮﺭ ﻧﻴﺴﺖ !


.

من غرورم را به راحتی به دست نیاورده ام

 

که هر وقت دلت خواست

 

خوردش کنی !!!

 

غرور من اگر بشکند با تکه هایش

 

شاهرگ زندگی تو را نیز

 

خواهد زد....

کافه چی....!!!

قهوه ام را شیرین کن..

آن روزها که تلخ میخوردم، روزگارم شیرین بود...


.

خُــدایــآ بُــت بــود...

بُـــت شِـــکَــن فــرســتــادی. . . .

مــن پُــر از بــُغــضــم. . . .

بــُغــض شِکــَن هــم داری؟؟


.

من همونی هستم که وقتی جواب سلامتُ میدادم …

میگفتی لطف کردی ! ! !

اینُ یادت نره ! ! !

.


مـن مـاننــد هـم سـن و سـالهای خـویـش نیستـم ...

 

کـه هـر روز یکــ آرزویـی دارنـد بـرای آینـده ،

 

مـن تنـهـا یکــ آرزو دارم و آن ایـن استــ کـه :

 

شبــی بخـوابــم و دیگــر بیــدار نشـوم !

 

تــا نشنــوم ...

 

تــا نبینــم ...

 

تــا نشکنـم ...

 


پنجشنبه هفدهم مرداد ۱۳۹۲ 11:25 |- خاک برسرترین -|

ای کاش هیچ وقت دیشب به دنیا نمیومد             وااااااااای چقدر بدبود

کثافت            عوضی        آشغال    

"حدااقل جلو من اینکارا رو نکن"   خیلی پستی

مثه قبل بانگاش دنبالم میکنه دعوام میکنه یعنی نسبت به اولای متاهل شدنش بهتر شده ها

نمیدونم چرا واسه کسی که رفته هنوز اینقدر وقت میزارم ولی آخه شما به من بگید بعد4سال میشه 4ماه فراموش کرد؟

یعنیا دارم به خودم عادت میدم که برام عادی باشه ها ولی اخرش نمیشه

نمیدونم اون تو4 روز چطوری فراموش کرد؟!  درک من محتاج یه آشغال نیستم

حتی نمیخوام خدا جواب اینکارشو بده بزار خوش باشه حتی خوشیه زیادم اذیتش نکه... 

خدایا ببین چه بنده قانعی داری کمکم کن                                    همه میگن اگه تو بخوای میشه پس به منم نشون بده...

دیشب تا مرز گریه رفتم بخخخخخدا جلو کلی مهمون...


به بعضیا باید گفت :
شما سیرابی گاوم نیستی چه برسه به جیگر ما !!


اینو جوجوخانم برام گذاشته:

به صدایت که معتاد شدم رفتی !!!
حالا هر روز خاطره تزریق میکنم …

واقعن ممنون


سه شنبه پانزدهم مرداد ۱۳۹۲ 11:17 |- خاک برسرترین -|

مغرور و خود شیفته نیستم..
ولی یاد گرفتم که تو زندگیم..
منت احدی رو نکشم.
" خداحافظ" در فرهنگ لغت من جوابش فقط یه کلمه است..
" بسلامت "
فقط همین...


از تنها بودنم راضی نیستم....


اما...

خوشحالم که با خیلی ها نیستم.......!.

خدایا... توپشتم هستی... دیگه مهم نیست جلوم کیا وایستادن...

دوشنبه هفتم مرداد ۱۳۹۲ 13:33 |- خاک برسرترین -|

اگر قصد ماندگــــــاری ندارید لطفا یادگـــــاری هم نگذارید

.

ای کسی که هنوزم باعث آزار منی!

بهترین روزهای زندگیتو بدهکار منی...


.


از روزی که خیالت اینجاست


آینه را هم پاک نکردم


مبادا چشم در چشم حقیقت شوم .
او رَفـت..

هـَمیـטּ......
.
قـِصـﮧ اَمـ ڪوتـآه بـود...
.
بــﮧ سَر رِسیـد...
.
ڪَلاغ جـآטּ...
.
تـو هـَمـ بـُرو...
.
شـآیـَد جـآیـے دیگـَر...
.
.
.
.
.
قـِصــﮧ ای زیبـآ مـُنتـَظِرَت بـآشَد...!!!


دیــــــ ـگــ َـر


بــ ـه پـ ــــایــ ـــانــَ ـҐ نـــَ ــــزدیــ ـــــڪــَــҐ . . .


نــَ ــبـ ـودَنـَـҐ را تـــَ ـــمریــ ـــטּ ڪـــُ ــטּ . . . (!).
دیکتــــه روزگار

نبودنت را برایم دیـکتــــــه می کنــــد

و نـُمره من

بـاز می شود . . . صــفــــــــر !

هنــــــوز . . .

نـبودنـت را . . . یـاد نگرفتــــه ام

یکشنبه ششم مرداد ۱۳۹۲ 16:45 |- خاک برسرترین -|

ϰ-†нêmê§